مأموریت تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران برای مستندسازی و تدوین تجربیات پیشکسوتان

آئین تجلیل از بازنشستگان دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۰ با حضور رئیس دانشگاه تهران و بازنشستگان و خانواده‌های ایشان برگزار شد.

Read More

ضرورت ایجاد تعادل تقاضا و عرضه در رشته‌های هنر

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: اقبال دانش آموزان برای رشته های هنر در ده سال اخیر سه برابر افزایش را نشان می دهد ولی در میزان پذیرش دانشگاه ها تغییر چشمگیری به وجود نیامده است و میان تقاضا و عرضه باید تعادل صورت پذیرد.

Read More