اظهارات مهم وزیر کشور درباره شناسنامه برای کودکان مهاجران افغان، تابعیت اتباع خارجی و …

احمد وحیدی گفت: آن چیزی که به خصوص برای مهاجرین مطرح است، مربوط به کسانی بود که شناسه‌ای برای‌شان صادر شده است نه شناسنامه.

Read More